<  NIEUWS
Strenge regels op dual-use goederen
10 oktober 2019

Vanwege de internationale veiligheid gelden er strenge regels voor het exporteren en doorvoeren van dual-use goederen. Maar welke waren vallen onder dual-use goederen? Wij vertellen er meer over!

Dual-use goederen (voor tweeërlei gebruik) zijn producten inclusief software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens.

De regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. Voor export naar landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de overdracht binnen Europa van sommige gevoelige dual-use goederen heeft een bedrijf een vergunning nodig.

Dual-use goederen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Op zeer gevoelige dual-use goederen wordt een stringenter beleid gevoerd en zijn onder andere vergunningen verplicht bij Unie-transacties. Soms vallen ook relatief ‘onschuldige’ goederen toch onder dual-use regels, zoals bijvoorbeeld drukwerk, kleding, metalen profielen en lampen.

In het douane gebruikstarief kan per HS-code nagekeken worden of de betreffende goederen als dual-use aangemerkt worden. Deze informatie wordt dagelijks geactualiseerd indien van toepassing.

Wanneer de betreffende goederen op de dual-use lijst staan, maar alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt, dient er een ‘dual-use declaration’ ingevuld te worden, waarin verklaard wordt dat de betreffende goederen niet voor strategische of militaire toepassingen gebruikt worden ten behoeve van de aangifte ten uitvoer.

Jordex heeft hiervoor een template opgesteld, waarin de verklaring éénmalig of doorlopend verstrekt kan worden. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze douanespecialisten Dennis den Rooijen of Bart Kooijman.

Tevens kunt u op de volgende sites uitgebreide informatie vinden:

Herziene goederenlijst 2018: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155445.xlsx

Gebruikstarief douane: https://tarief.douane.nl/arctictariff-public-web/#!/home

Publicatieblad gedelegeerde verordening (EU) 2018/1922: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:319:FULL&from=NL

Beknopte wijzigingen in EU 2018/1922: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157585.pdf

EU verordening nr. 428/2009 regelt het exportcontroleregime van de EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0428-20171216&from=EN

Dual-use trade controls: https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/